CHANNILLO

Whip Of The Wild God (The Moksha Trilogy #1)
By Mira Prabhu
11/5/16 Melukhha...
11/5/16 Chapter 1 - Devikota Village: 1839 BCE (1)
11/5/16 Chapter 1 - Devikota Village: 1839 BCE (2)
11/19/16 Chapter 2 - Lord Kushal, Royal Envoy (1)
11/19/16 Chapter 2 - Lord Kushal, Royal Envoy (2)
11/19/16 Chapter 2 - Lord Kushal, Royal Envoy (3)
11/19/16 Chapter 2 - Lord Kushal, Royal Envoy (4)
11/19/16 Chapter 2 - Lord Kushal, Royal Envoy (5)
12/3/16 Chapter 3 - Rudralaya (1)
12/3/16 Chapter 3 - Rudralaya (2)
12/3/16 Chapter 3 - Rudralaya (3)
12/3/16 Chapter 3 - Rudralaya (4)
12/17/16 Chapter 4 - Hariaksa (1)
12/17/16 Chapter 4 - Hariaksa (2)
12/17/16 Chapter 4 - Hariaksa (3)
12/31/16 Chapter 5 - Red Tantra (1)
12/31/16 Chapter 5 - Red Tantra (2)
12/31/16 Chapter 5 - Red Tantra (3)
12/31/16 Chapter 5 - Red Tantra (4)
12/31/16 Chapter 5 - Red Tantra (5)
1/14/17 Chapter 6 - Burning Grounds (1)
1/14/17 Chapter 6 - Burning Grounds (2)
1/14/17 Chapter 6 - Burning Grounds (3)
1/14/17 Chapter 6 - Burning Grounds (4)
1/28/17 Chapter 7 - Inanna (1)
1/28/17 Chapter 7 - Inanna (2)
1/28/17 Chapter 7 - Inanna (3)
1/28/17 Chapter 7 - Inanna (4)
1/28/17 Chapter 7 - Inanna (5)
2/11/17 Chapter 8 - Ishvari (1)
2/11/17 Chapter 8 - Ishvari (2)
2/11/17 Chapter 8 - Ishvari (3)
2/11/17 Chapter 8 - Ishvari (4)
2/25/17 Chapter 9 - Melukhha (1)
2/25/17 Chapter 9 - Melukhha (2)
2/25/17 Chapter 9 - Melukhha (3)
2/25/17 Chapter 9 - Melukhha (4)
3/11/17 Chapter 10 - Maithuna (1)
3/11/17 Chapter 10 - Maithuna (2)
3/11/17 Chapter 10 - Maithuna (3)
3/25/17 Chapter 11 - Nartaka (1)
3/25/17 Chapter 11 - Nartaka (2)
3/25/17 Chapter 11 - Nartaka (3)
3/25/17 Chapter 11 - Nartaka (4)
3/25/17 Chapter 11 - Nartaka (5)
3/25/17 Chapter 11 - Nartaka (6)
4/8/17 Chapter 12 - Musk Deer (1)
4/8/17 Chapter 12 - Musk Deer (2)
4/8/17 Chapter 12 - Musk Deer (3)
4/8/17 Chapter 12 - Musk Deer (4)
4/8/17 Chapter 12 - Musk Deer (5)
4/8/17 Chapter 12 - Musk Deer (6)
4/22/17 Chapter 13 - Ramses-em-Seti (1)
4/22/17 Chapter 13 - Ramses-em-Seti (2)
4/22/17 Chapter 13 - Ramses-em-Seti (3)
4/22/17 Chapter 13 - Ramses-em-Seti (4)
4/22/17 Chapter 13 - Ramses-em-Seti (5)
5/6/17 Chapter 14 - Eclipse (1)
5/6/17 Chapter 14 - Eclipse (2)
5/6/17 Chapter 14 - Eclipse (3)
5/6/17 Chapter 14 - Eclipse (4)
5/20/17 Chapter 15 - Rudra’s Own (1)
5/20/17 Chapter 15 - Rudra’s Own (2)
5/20/17 Chapter 15 - Rudra’s Own (3)
5/20/17 Chapter 15 - Rudra’s Own (4)
5/20/17 Chapter 15 - Rudra’s Own (5)
5/20/17 Chapter 15 - Rudra’s Own (6)
6/3/17 Chapter 16 - Circle of Worship (1)
6/3/17 Chapter 16 - Circle of Worship (2)
6/3/17 Chapter 16 - Circle of Worship (3)
6/3/17 Chapter 16 - Circle of Worship (4)
6/3/17 Chapter 16 - Circle of Worship (5)
6/3/17 Chapter 16 - Circle of Worship (6)
6/17/17 Chapter 17 - Flight (1)
6/17/17 Chapter 17 - Flight (2)
6/17/17 Chapter 17 - Flight (3)
6/17/17 Chapter 17 - Flight (4)
6/17/17 Chapter 17 - Flight (5)
6/17/17 Chapter 17 - Flight (6)
7/1/17 Chapter 18 - Jewel in the Lotus (1)
7/1/17 Chapter 18 - Jewel in the Lotus (2)
7/1/17 Chapter 18 - Jewel in the Lotus (3)
7/1/17 Chapter 18 - Jewel in the Lotus (4)
7/15/17 Chapter 19 - Blind (1)
7/15/17 Chapter 19 - Blind (2)
7/15/17 Chapter 19 - Blind (3)
7/29/17 Chapter 20 - And The River Laughed (1)
7/29/17 Chapter 20 - And The River Laughed (2)
7/29/17 Chapter 20 - And The River Laughed (3)
7/29/17 Chapter 20 - And The River Laughed (4)
7/29/17 Chapter 20 - And The River Laughed (5)
8/12/17 Chapter 21 - My Body, My Temple (1)
8/12/17 Chapter 21 - My Body, My Temple (2)
8/12/17 Chapter 21 - My Body, My Temple (3)
8/26/17 Chapter 22 - Serpent Fire (1)
8/26/17 Chapter 22 - Serpent Fire (2)
9/9/17 Chapter 23 - Kharanshu (1)
9/9/17 Chapter 23 - Kharanshu (2)
9/9/17 Chapter 23 - Kharanshu (3)
9/9/17 Chapter 23 - Kharanshu (4)
9/9/17 Chapter 23 - Kharanshu (5)
9/23/17 Chapter 24 - Gaurika (1)
9/23/17 Chapter 24 - Gaurika (2)
10/7/17 Chapter 25 - Harshal (1)
10/7/17 Chapter 25 - Harshal (2)
10/7/17 Chapter 25 - Harshal (3)
10/7/17 Chapter 25 - Harshal (4)
10/7/17 Chapter 25 - Harshal (5)
10/7/17 Chapter 25 - Harshal (6)
10/21/17 Chapter 26 - Deluge (1)
10/21/17 Chapter 26 - Deluge (2)
10/21/17 Chapter 26 - Deluge (3)
10/21/17 Chapter 26 - Deluge (4)
10/21/17 Chapter 26 - Deluge (5)
11/4/17 Chapter 27 - Ghora (1)
11/4/17 Chapter 27 - Ghora (2)
11/4/17 Chapter 27 - Ghora (3)
11/4/17 Chapter 27 - Ghora (4)
11/18/17 Chapter 28 - Maya (1)
11/18/17 Chapter 28 - Maya (2)
11/18/17 Chapter 28 - Maya (3)
12/2/17 Chapter 29 - Takshak (1)
12/2/17 Chapter 29 - Takshak (2)
12/2/17 Chapter 29 - Takshak (3)
12/2/17 Chapter 29 - Takshak (4)
12/2/17 Chapter 29 - Takshak (5)
12/16/17 Chapter 30 - Beloved (1)
12/16/17 Chapter 30 - Beloved (2)
12/16/17 Chapter 30 - Beloved (3)